Back to Top

Friendly Horse

Samen op weg... vanuit Kennis, Vertrouwen en Plezier!

Algemene Voorwaarden

 

Overeenkomst Lessen: Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat het verschuldigde bedrag is voldaan aan Friendly Horse Products & Training. De duur van de overeenkomst wordt vooraf bepaald.

Overeenkomst Cursussen / Theorie Avonden / Clinics / Trainingspaarden: De overeenkomst komt tot stand op het moment dat het inschrijfformulier door Friendly Horse Products & Training is ontvangen. De duur van de overeenkomst wordt vooraf bepaald. Deelname aan clinics, workshops, cursussen geschiedt op eigen riscico.

Betaling: Betaling vindt plaats door overmaking van het verschuldigde bedrag op een door Friendly Horse Products & Training aangegeven bankrekening of in contanten.

Les- / Trainingskaart: Les- / Trainingskaarten zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geldig tot 6 maanden na ingang van de overeenkomst. Een les- / trainingskaart is persoonsgebonden en kan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, niet worden overgedragen aan een ander persoon.

Prijswijzigingen: De prijs wordt bij aanvang van de overeenkomst vastgesteld. Wijzigingen in het BTW tarief worden ten alle tijden aan de klant doorberekend.

Annuleringen door klant: Na de ontvangst van de aanmelding heeft u 8 dagen bedenktijd. Na deze 8 dagen zullen tot 4 weken voor aanvang van de overeenkomst 25% annuleringskosten in rekening gebracht worden. Tot 2 weken voor aanvang van de overeenkomst zullen 50% annuleringskosten in rekening gebracht worden, te weten 50% van het totaalbedrag van de overeenkomst. Indien u binnen 2 weken voor aanvang van de overeenkomst annuleert bent u de volledige kosten van de overeenkomst verschuldigd. Het is wel mogelijk om een vervangende deelnemer aan te melden. Bij tussentijdse beƫindiging van de overeenkomst blijft u het volledige totaalbedrag verschuldigd.

Indien er andere voorwaarden voor annuleren van toepassing zijn worden deze vooraf door Friendly Horse Products & Training bekend gemaakt.

Annulering door Friendly Horse Products & Training: Friendly Horse Products & Training behoudt het recht om overeenkomsten te annuleren, zonder betaling tot enige vergoeding gehouden te zijn. Uiteraard stelt Friendly Horse Products & Training u daarvan op de hoogte en worden inschrijfgelden geretourneerd.

Aansprakelijkheid gebruiker: Friendly Horse Products & Training is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op haar terrein en evenmin voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik van de door Friendly Horse Products & Training aangeboden producten. Friendly Horse Products & Training is ten opzichte van de klant niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen door de klant van veiligheidsvoorschriften, dan wel het geen gehoor geven aan aanwijzingen in dat kader van of namens Friendly Horse Products & Training. Friendly Horse Products & Training is niet aansprakelijk voor kosten en schade , op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.